Nichefix                                                                     Shade card
NICHEFIX BF: bi-functional dyes
 Nichefix Yellow BF-3R 150%
 Nichefix Red BF-3B 150%
 Nichefix Blue BF-RF 150%
 Nichefix Navy BF-BF 150%
NICHEFIXothers
 Nichefix Black BSD-T
 Nichefix Black SWN

NICHEFIX TF: poly-functional dyes
 Nichefix Yellow TF-4G
 Nichefix Yellow TF-3R
 Nichefix Orange TF-2R
 Nichefix Orange TF-4R
 Nichefix Red TF-4B
 Nichefix Dark Red TF-DB
 Nichefix Blue TF-DG
 Nichefix Blue TF-S
 Nichefix Royal Blue TF-E
 Nichefix Navy TF-D
 Nichefix Navy TF-N
 Nichefix Black TF-G
 Nichefix Black TF-R
 Nichefix Black TF-N2012  ADMG s.r.l. - site made with Open Source softwaree